Wednesday, February 2, 2011

Gypsy Nagasaki

The gypsy fiddler Django Reinhardt, 1936